O klubu

Golf klub Grad Otočec Novo mesto

Poslanstvo kluba

 • Vzpodbujanje in krepitev zavesti o nujnosti aktivnega življenja v vseh starostnih obdobjih.
 • Omogočanje množičnega ter kvalitetnega udejstvovanja na športno-rekreativnem  in tekmovalnem področju.
 • Promocija golfa kot enega od pomembnih  športno-rekreacijskih področij

 

Golf klub Grad Otočec je bil tudi iniciativno jedro za izgradnjo golf igrišča v okviru perspektivnega razvoja turistične dejavnosti Term Krka

 

Zgodovina kluba

Igranje golf na Dolenjskem se je začelo v 90tih letih prejšnjega tisočletja na igrišču Mokrice. Na tem igrišču smo se srečevali tudi ljubitelji golfa iz Novega mesta in kaj kmalu se je rodila ideja, da organiziramo svoj klub. Ideja je dozorela v letu 1999, ko smo pričeli s pripravami in organizacijo novega športnega kluba.

14.01.1999 se je prvič sestala iniciativna skupina za ustanovitev Golf kluba Novo mesto. Sestali smo se v Lovski sobi na gradu Otočec in se dogovorili nekaj osnovnih elementov potrebnih za nadaljnje delo in organizacijo kluba. Kot prvo je bilo sprejeto ime kluba:Golf klub Grad Otočec Novo mesto in naslov Otočec, Grajska cesta 2. Na seznamu je bilo po vrstnem redu podpisanih naslednjih 14 udeležencev: Peter Miklavčič, Dušan Hočevar, Igor Petrovič, Slobodan Novakovič, Boris Škedelj, Mladen Kučiš, Rafko Križman, Darinka Miklavčič, Jože Preskar, Jože Jakše, Dušan Dular, Vlado Petrovič, Marti Bajuk in Miro Škufca. 

Pripravljen je bil prvi Statut društva, grb društva in vse ostale formalnosti za uradno registracijo kluba. Pod grbom društva je vpisana letnica 1999, ki slikovito kaže, da se je vse skupaj začelo v prejšnjem tisočletju.

Prva ustanovna skupščina novega golf kluba je bila 20.04.1999, sestali smo se v Šport hotelu na Otočcu in soglasno sprejeli Statut novega društva ter program dela za tekoče leto. Potrdili smo tudi Dogovor o drugem članstvu z Golf klubom Mokrice in tako izpolnili kriterijem Golf zveze Slovenije za polno članstvo.

Odločbo o vpisu v register društev pri Upravni enoti  Novo mesto smo prejeli v mesecu juniju istega leta, kjer smo vpisani pod zaporedno število 389 in datumom 18.06.1999.

Do konca leta 2000 je število članov naraslo na 50. Največji letni prirastek članstva beležimo leta 2006,  ko smo dobili golf igrišče na Otočcu. Število vseh članov, ki so vsaj enkrat plačali članarino je preko 400, število članov z redno plačano članarino se z leti spreminja med 200 in 300.

 

Ustanovni predsednik kluba Peter Miklavčič je v letu 2012 predsedovanje prepustil novemu predsedniku Francu Šašku. Na skupščini kluba je bil Peter Miklavčič imenovan za častnega predsednika Golf kluba Grad Otočec.

 

Delovanje kluba

 

Klub deluje skladno z veljavnimi pravili, ki so zapisani v Statutu društva. Najvišji organ je Upravni odbor, ki ga vodi predsednik. Posamezni člani odbora so zadolženi za posamezne aktivnosti kot je npr. organizacija turnirjev in tekmovanj. Upravni odbor organizira vsakoletno Skupščino kluba, kjer se obravnavajo poročila o minulem obdobju in sprejema plan dela naslednje leto.

 

Organizacija aktivnosti za članstvo

 

Društvo izvaja naslednje dejavnosti:

 

 • Promocijo in informiranje o delu društva v javnih občilih in na spletu;
 • Skrb za podmladek in širjenje članstva; 
 • Spremljanje napredka svojih članov;
 • Organiziranje  izpopolnjevanja in izobraževanja članov;
 • Pridobivanje sponzorskih in drugih sredstev za subvencioniranje udejstvovanja članstva
 • Zagotavljanje terminov in prostorov vadbe oz. športnega udejstvovanja;
 • Organiziranje udeležbe na različnih tekmovanjih in srečanjih svojih članov;
 • Sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi;
 • Organiziranje  turnirjev oz. raznih tekmovanj.